Terug naar boven

Steunmaatregelen voor zelfstandigen tijdens coronacrisis

Deze pagina had de bedoeling zelfstandigen op de hoogte te brengen van de steunmaatregelen gedurende de lockdown-periode in maart, april en mei 2020. Deze pagina wordt niet meer ge-update.Artikel bijgewerkt op 14/05/2020

De overheid heeft enkele ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus zo goed mogelijk af te remmen. Hoewel deze maatregelen nodig zijn om de volksgezondheid te beschermen, hebben ze ook een grote impact op veel zelfstandigen in zowat alle sectoren. Om de economische impact te beperken en zelfstandigen te beschermen, werden enkele steunmaatregelen ingevoerd.


Hieronder vind je een overzicht van de reeds getroffen maatregelen waar jij als zelfstandig hulpverlener dus ook recht op hebt.Als zelfstandig hulpverlener kan je mogelijk gebruikmaken van:

Een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)

Compensatiepremie

Vermindering voorafbetalingen voor zelfstandigen

Vrijstelling van sociale bijdragen

Uitstel van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Uitstel van betaling btw en belastingen voor ondernemingen

Flexibiliteit bij uitvoering van federale overheidsopdrachten

100 miljoen waarborglening

Uitbreiding hinderpremie

Uitstel betaling onroerende voorheffing

Ondersteuning van de bank


Overbruggingsrecht: Een vervangingsinkomen voor zelfstandigen

Voor wie?

Zelfstandigen in hoofdberoep

Wat?

Zelfstandigen in hoofdberoep die de impact van de coronamaatregelen voelen, komen in aanmerking voor financiële steun. Deze bedraagt 1291,69 euro per maand zonder gezinslast en 1614,10 euro met gezinslast.

Voor zelfstandigen die wegens overmacht zelf de beslissing nemen om te sluiten, bv. door te weinig klanten of uit voorzorg, is er een financiële uitkering mogelijk vanaf een sluiting van minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen. Deze maatregel is er voor de maanden maart en april, een verlenging nadien is mogelijk.

Wat met spoedgevallen?

Het aanbieden van niet-urgente zorg tijdens je gesloten periode kan resulteren in een verlies van het overbruggingsrecht. Dien je als hulpverlener gedurende je gesloten periode toch dringende (para-) medische zorg te bieden, dan kan dat zonder verlies van je uitkering. Spoedgevallen mag je dus nog steeds opvolgen. Ook kleine activiteiten zoals het opvolgen van je telefoons en e-mails noodzakelijk voor het voorbestaan van jouw onderneming zijn trouwens toegestaan.

Deadline aanvraag

Vraag het overbruggingsrecht aan bij je sociaal verzekeringsfonds. Je kan het nodige formulier daarvoor meestal downloaden op hun website. Zij zullen dan elke aanvraag geval per geval bekijken.

Doe je aanvraag voor het einde van het tweede kwartaal volgend op het kwartaal van de tijdelijke onderbreking.

 • voor maart: voor 30.09.2020
 • voor april: voor 31.12.2020

Compensatiepremie

Voor wie?

Zelfstandigen in hoofd- en bijberoep

Wat?

Ondernemers en bedrijven die een grote omzetdaling kennen als gevolg van de coronacrisis, kunnen van de Vlaamse overheid een compensatiepremie krijgen om hun verliezen deels te compenseren. Heb je door de coronamaatregelen een omzetdaling van minstens 60% gehad? En dit tijdens de periode van 14 maart tot 30 april 2020, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar? Dan kan je aanspraak maken op de corona compensatiepremie.

Voor zelfstandigen in hoofdberoep bedraagt deze compensatiepremie €3.000, voor zelfstandigen in bijberoep €1.500.

Deadline aanvraag

De aanvraag moet online ingediend worden uiterlijk op 30 juni 2020. Je kan de compensatiepremie hier zelf aanvragen of dit door je boekhouder laten doen.

Verschil met corona hinderpremie?

De corona compensatiepremie is er voor zelfstandigen die nog werken of niet verplicht waren om te sluiten. Was je tijdens de coronacrisis wel verplicht om te sluiten? Dan kan je beroep doen op de corona hinderpremie. De hinderpremie en compensatiepremie zijn niet met elkaar cumuleerbaar.

Vermindering voorafbetalingen sociale bijdragen voor zelfstandigen

Voor wie?

Zelfstandigen in hoofd- en bijberoep

Wat?

Als je als zelfstandige in de loop van het jaar merkt dat je inkomsten lager liggen dan het bedrag dat is gebruikt als basis voor de berekening van je bijdrage, kan je een verlaging van de bijdrage vragen bij jouw sociaal verzekeringsfonds.

Om aanspraak te kunnen maken op een verlaging dient je inkomen onder een wettelijk bepaalde grens te vallen. Die kan je nagaan op de website van jouw sociale verzekeringsfonds. Let ook goed op, want als je uiteindelijke inkomen toch de gekozen grens overschrijdt, dan zal je bijdrage opnieuw verhogen en dien je binnen het bijdragejaar voldoende bij te storten. Volg dit dus goed op.

Een vrijstelling van de sociale bijdragen

Voor wie?

Zelfstandigen in hoofdberoep

Wat?

De overheid voorziet ook de mogelijkheid om een volledige of gedeeltelijk vrijstelling aan te vragen voor je sociale bijdragen in tijden van crisis zoals deze. Om deze aan te kunnen vragen dien je aan te tonen dat je je, wegens overmacht, in een moeilijke financiële situatie bevindt.

Perioden waarvoor je geen bijdrage betaalt tellen NIET meer voor je verworven pensioen. Het is echter wel mogelijk om, binnen een periode van 5 jaar na vrijstelling, de sociale bijdragen toch nog te betalen om zo je pensioenrecht te herstellen.

Meer informatie en de mogelijkheid om je aanvraag in te dienen vind je op de website van de RSVZ

Uitstel van betaling sociale bijdragen

Voor wie?

Zelfstandigen in hoofd- en bijberoep

Wat?

Zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij hun sociaal verzekeringsfonds om de betaling van hun voorlopige sociale bijdragen met een jaar uit te stellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op de uitkeringen.

De maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020. Dat betekent dat de bijdrage van het eerste kwartaal 2020 moet betaald worden vóór 31 maart 2021 en de bijdrage van het tweede kwartaal 2020 vóór 30 juni 2021.

Deadline aanvraag

Je moet deze aanvraag indienen bij je sociaal zekerheidsfonds vóór 15 juni 2020.

De snelste manier is via e-mail. Je vindt het e-mailadres van je sociaal verzekeringsfonds op hun website of op je afrekening. Vermeld in de e-mail zeker:

 • In het onderwerp van de e-mail: ‘Aanvraag betalingsuitstel coronavirus’
 • Je klantnummer (vind je terug op je afrekening)
 • Je naam, voornaam en woonplaats
 • Je ondernemingsnummer
 • De naam en zetel van je bedrijf

Opgelet! Als de betrokken bijdrage niet volledig betaald is binnen de voorziene termijn, zijn er verhogingen op de betreffende kwartalen verschuldigd en zullen onrechtmachtig genoten uitkeringen worden teruggevorderd.

Uitstel van betaling btw en belastingen voor ondernemingen

Voor wie?

Zelfstandigen in hoofd- en bijberoep

Wat?

Getroffen ondernemingen kunnen uitstel van betaling aanvragen bij de fiscus. Deze steunmaatregelen moeten financiële ademruimte geven en ondernemingen toelaten hun tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen. Zo zal het mogelijk zijn uitstel van betaling te vragen voor bedrijfsvoorheffing, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting.

Welke ondernemingen?

De natuurlijke- of rechtspersonen in het bezit van een ondernemingsnummer (KBO):

 • ongeacht hun activiteitensector
 • die daadwerkelijk hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, en dit ook kunnen aantonen (vb. een daling van het omzetcijfer, een aanzienlijke daling van de bestellingen en/of reservaties, gevolgen van een “kettingreactie” met partnerondernemingen,…)

De steunmaatregelen kunnen niet toegekend worden aan ondernemingen die, onafhankelijk van het coronavirus, structurele betaalmoeilijkheden kennen.

Welke schulden?

 • bedrijfsvoorheffing
 • btw
 • personenbelasting
 • vennootschapsbelasting
 • rechtspersonenbelasting

Welke termijn?

Aanvraag in te dienen tegen uiterlijk 30 juni 2020.

Welke maatregelen?

 • afbetalingsplan
 • vrijstelling van nalatigheidsinteresten
 • kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling

Welke voorwaarden?

 • het naleven van de voorwaarden voor het indienen van de aangiften
 • de schulden mogen niet voortvloeien uit fraude

Welke stappen?

 • één aanvraag per schuld (bijvoorbeeld een aanvraag voor bedrijfsvoorheffing, een aanvraag voor btw, enz. indien voor jou van toepassing), die geldt voor alle maatregelen
 • op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht
 • via dit formulier (DOCX, 21.74 KB)
 • per e-mail of per brief
 • één enkel contactpunt voor het geheel van de maatregelen: het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) bevoegd voor de postcode van uw woonplaats (natuurlijk persoon) of maatschappelijke zetel (rechtspersoon).

Klik hier om een aanvraag in te dienen.

Flexibiliteit bij uitvoering van federale overheidsopdrachten

Voor wie?

Zelfstandigen in hoofd- en bijberoep

Wat?

Voor alle federale overheidsopdrachten die vertraging oplopen of niet uitgevoerd worden als gevolg van het coronavirus, zal de federale overheid geen enkele boete of sanctie opleggen aan dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen.

Crisiswaarborg

Voor wie?

Zelfstandigen in hoofd- en bijberoep

Wat?

Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Op die manier kunnen ondernemingen in deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen door de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen. Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal.

Die schuld gaat over het feit dat zelfstandigen hun personeel niet kunnen betalen, grondstoffen niet kunnen aankopen omdat er geen geld is, liggende facturen niet kunnen betalen en daarvoor een lening moeten aangaan. Op deze manier kunnen 1000 leningen van 100.000 euro voor 75% gewaarborgd worden.

Deadline aanvraag

Wie gebruik wil maken van deze waarborgregeling voor een overbruggingskrediet kan vanaf 13 maart 2020 contact opnemen met de bank of leasingmaatschappij.

Uitbreiding hinderpremie

Voor wie?

Zelfstandigen in hoofd- en bijberoep

Wat?

Net als bij hinder door openbare werken, wordt voorzien in een premie voor handelaars, horeca, kleine zelfstandigen en dienstverleners die getroffen worden door de corona-maatregelen. Dit moet kleine ondernemingen die ernstig inkomensverlies hebben deels kunnen compenseren.

De ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten een vergoeding van 160 euro per dag. Voor ondernemingen die in het weekend moeten sluiten is er een eenmalige premie van 2.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten krijgen ze een vergoeding van 160 euro per dag.

Rond deze premie is er zeer grote onduidelijkheid over wie wel of niet hiervoor in aanmerking komt. Normaal gezien was het zo dat deze premie ENKEL beschikbaar is bij een verplichte sluiting. Ondertussen zijn er stemmen die het volgende zeggen:

"In principe kom je in aanmerking als het onmogelijk is je werk vanop afstand uit te voeren én als de fysieke afstand van 1,5 meter (social distancing) niet kan gegarandeerd worden tussen jou en je klant én als jouw beroep niet behoort tot de lijst met uitzonderingen van ‘cruciale sectoren’ of ‘essentiële diensten’."

Vraag dit dus na bij jouw sociaal secretariaat en leg hun jouw specifieke situatie uit.

Deadline aanvraag

Jouw aanvraag dient online bij VLAIO ingediend te worden uiterlijk op 18 juni 2020.

Uitstel betaling onroerende voorheffing

Voor wie?

Zelfstandigen in hoofd- en bijberoep

Wat?

De aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor de bedrijven zal later uitgestuurd worden. Dit betekent dat voor ongeveer 1 miljard aan belastingen niet geïnd zullen worden in het voorjaar, maar pas in het najaar. Op die manier wordt voorkomen dat bedrijven in liquiditeitsproblemen terecht komen.

Concreet zullen de aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor bedrijven vanaf september uitgestuurd worden. Voeg daar de betaaltermijn van 2 maanden aan toe en dit betekent een uitstel van betaling tot quasi eind november. Dit zal de komende maanden alvast wat druk op de cashflow van bedrijven wegnemen.


Nog vragen?

Een vraag over de maatregelen voor zelfstandigen door het coronavirus? Bel gratis naar het Callcenter Corona: 0800 12 018. Elke werkdag van 8 uur tot 20 uur.
Raak je niet meteen binnen? Bel dan op een later tijdstip terug.

Je kan ook online al heel wat informatie terugvinden:DISCLAIMER: Dit artikel werd opgesteld op 20 maart 2020. De informatie die we ontvangen verandert voortdurend. We doen ons uiterste best om jullie correct en uitgebreid te informeren,-. Wegens constante veranderingen kunnen wij echter niet garanderen dat onze informatie ten allen tijde 100% juist en up-to-date is. Het kan ook niet worden gegarandeerd dat elke zelfstandige hulpverlener van (al) deze steunmaatregelen gebruik zal kunnen maken. Bij onduidelijkheden contacteer je dus altijd best het Callcenter Corona of je sociaal zekerheidsfonds. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke wijzigingen in deze maatregelen.